NTH3297986761

Vận đơn: NTH278917645
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
NTH278917645
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 20 DEKALB CT
SACRAMENTO, CA 95835,USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
chưa có thời gian dự kiến
Kết nối chuyến tàuVŨNG TÀU- LOS ANGELES2024-02-28
Xuất khẩu lô hàngCÁT LÁI - HOCHIMINH2024-02-26
Cần thêm thông tin từ người gửiCÁT LÁI - HOCHIMINH2024-02-26
XỬ LÝ HÀNG, THỦ TUC HẢI QUAN LÊN TÀU XUẤT KHẨUCÁT LÁI - HOCHIMINH2024-02-23
NHẬP KHO HẢI QUANCÁT LÁI - HOCHIMINH2024-02-23
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSGÒ VẤP- HOCHIMINH2023-12-19
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
GÒ VẤP- HOCHIMINH2023-12-16