NTH2999921212

Vận đơn: NTH2999921212
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
NTH2999921212
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 3133 Stevens ct San Jose CA 95148 USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
chưa có thời gian dự kiến
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓAĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
DESTINATION CUSTOMS PROCESSING
LOS ANGELES PORT, US2024-01-24
ARRIVED DESTINATION PORTLOS ANGELES PORT, US2024-01-23
Kết nối chuyến tàuVŨNG TÀU- LOS ANGELES2023-12-15
IntransitCÁI MÉP- VUNG TAU2023-12-10
Xuất khẩu lô hàngCÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-07
Cần thêm thông tin từ người gửiCÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-05
XỬ LÝ HÀNG, THỦ TUC HẢI QUAN LÊN TÀU XUẤT KHẨUCÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-05
NHẬP KHO HẢI QUAN CÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-05
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSGÒ VẤP- HOCHIMINH2023-12-04
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
GÒ VẤP- HOCHIMINH2023-12-04