nth2999923737

 

Vận đơn: nth2999923737
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
nth2999923737
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 1070 Craig Rd, Broken Bow OK 74728 USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
chưa có thời gian dự kiến
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓAĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
DESTINATION CUSTOMS PROCESSING
LOS ANGELES PORT, US2024-01-24
ARRIVED DESTINATION PORTLOS ANGELES PORT, US2024-01-23
Xuất khẩu lô hàngCÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-11
Cần thêm thông tin từ người gửiCÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-10
XỬ LÝ HÀNG, THỦ TUC HẢI QUAN LÊN TÀU XUẤT KHẨUCÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-10
NHẬP KHO HẢI QUAN CÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-10
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSGÒ VẤP- HOCHIMINH2023-12-08
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
GÒ VẤP- HOCHIMINH2023-12-05

kết nối phát nội địa UPS.COM mời quý khách truy cập vào mã sau: 1Z2FE7250325185922