NTH2999926557

Vận đơn: NTH2999926557
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
NTH2999926557
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 16 Eglington CT Taylors bill Vic 3037, Australia
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
chưa có thời gian dự kiến
Kết nối chuyến tàuCÁI MÉP-MELBOURNE2024-01-06
Xuất khẩu lô hàngCÁT LÁI - HOCHIMINH2024-01-04
Cần thêm thông tin từ người gửiCÁT LÁI - HOCHIMINH2024-01-03
XỬ LÝ HÀNG, THỦ TUC HẢI QUAN LÊN TÀU XUẤT KHẨUCÁT LÁI - HOCHIMINH2024-01-03
NHẬP KHO HẢI QUANCÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-28
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSGÒ VẤP- HOCHIMINH2023-12-28
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
GÒ VẤP- HOCHIMINH2023-12-26