NTH3297980818

Vận đơn: NTH3297980818
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
NTH3297980818
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 16 Eglington CT Taylors bill Vic 3037, Australia
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
chưa có thời gian dự kiến
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓAĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tiến hành thông quanMELBOURNE2024-17-03
Kết nối chuyến tàuCÁI MÉP - MELBOURNE2024-02-04
Tiến hành thông quanCÁT LÁI - HOCHIMINH2024-01-31
Cần thêm thông tin từ người gửiCÁT LÁI - HOCHIMINH2024-01-30
XỬ LÝ HÀNG, THỦ TUC HẢI QUAN LÊN TÀU XUẤT KHẨUCÁT LÁI - HOCHIMINH2024-01-30
NHẬP KHO HẢI QUANCÁT LÁI - HOCHIMINH2023-01-25
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSGÒ VẤP- HOCHIMINH2024-01-22
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
GÒ VẤP- HOCHIMINH2024-01-21