QD31082022

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TIÊN NTH EXPRESS